image

پروژه

حمل بارهای پروژه ای و سنگین

حمل بارهای پروژه‌ای Open Top ، Flat rack، Platform

این شرکت با داشتن دفتر و انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی (امارات) قادر به ارائه سرویس Cross Stuffing می‌باشد.

قادر به ارائه سرویس برای بارهای پروژه ای که نیاز به کانتینر‌های مخصوص دارد، از مبدأ خاور دور، شبه قاره هند و حوزه خلیج فارس به بندرعباس و کشور های CIS و بالعکس می‌باشد.