image

بندر عباس

بندر عباس

 بندر عباس (شهید رجایی):

 موقعیت جغرافیایی:

بندر شهید رجایی به بیش از 80 بندر در سراسر جهان متصل است و بیشترین میزان حمل و نقل کالا از طریق کشور و به سوی آسیای مرکزی از طریق این بندر عبور می کند. موقعیت جغرافیایی: طول 27 ساعت 07 '' طولانی 056 ° 04 '

ویژگی های فنی:

بندر عباس یک نقطه حمل عمده در ایران است که عمدتا برای واردات استفاده می شود. مواردی که از این بندر صادر می شود عبارتند از:  تنباکو، مرکبات، کالاهای ترانزیت. ایران در چنین موقعیتی استراتژیک در منطقه قرار دارد و ایران به یک راهبرد مهم برای حمل و نقل کالا تبدیل شده است.

همانطور که شرکت ما در بندرعباس اداره می کند، می توانیم حمل و نقل شما را پوشش دهیم و انواع خدمات مورد نیاز خود را ارائه دهیم.